Eikenhout.nl

Algemene Voorwaarden

Eikenhout.nl is een website van Bax Houthandel VOF. Terheijden.

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van Bax Houthandel VOF. akkoord gaat. Bax Houthandel VOF behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze van toepassing waren op de dag van de op de factuur vermelde datum.

ALGEMENE VOORWAARDEN BAX HOUT

 0.        HOUT

Hout is een natuurproduct wat altijd onder invloed staat van vocht- en temperatuurswisselingen.
 (Douglas)hout is een natuurproduct. Het voorkomen van kwasten, warrig draadverloop, kleurverschillen, scheuren en noesten is daardoor mogelijk.
Door weersinvloeden zoals regen, vocht en zon kan (Douglas)hout ongelijk verkleurd zijn en/of niet geheel recht zijn.
Op de levensduur van (Douglas)hout wordt geen garantie gegeven.
Grondcontact van Douglashout dient te allen tijde vermeden te worden.
Balken en planken van Douglashout zijn standaard ruw, bezaagd tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Balken en planken van Douglashout kunnen voorzien zijn van (rood) gekleurde koppen.
Balken en planken kunnen langer zijn dan in de specificatie is weergegeven.
Door Bax Hout geleverd hout is niet behandeld tegen houtaantasters, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 

1.     Definities

 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 “Algemene Voorwaarden”: onderhavige Algemene Voorwaarden van “Bax houthandel/houten vloeren vof”;

 “Bax Hout”: Bax houthandel/houten vloeren vof, gevestigd te (4844 EN) Terheijden aan het adres Bergen 28, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 20023649;

 “Koper”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die goederen en/of diensten afneemt van Bax Hout, dan wel met wie Bax Hout een Overeenkomst aangaat of met wie Bax Hout in onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst;

 “Overeenkomst”: de overeenkomst tussen Bax Hout en Koper ter zake de levering van goederen en/of diensten, met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden.

 

2.     Toepasselijkheid en Aanbiedingen

 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, adviezen en overeenkomsten tussen Bax Hout en Koper, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle opvolgende aanbiedingen, offertes, adviezen en Overeenkomsten, hoe ook tot stand gekomen.
De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Alle op de website(s) van Bax Hout getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website(s) worden getoond en de betreffende goederen kunnen worden geleverd.
Informatie en mededelingen op de website(s) van Bax Hout zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten en gewichten van de goederen zijn zo nauwkeurig als mogelijk weergegeven op de website(s) van Bax Hout. Alle genoemde lengtes in de prijslijst, offertes en website zijn gebaseerd op handelslengte, de werkelijke lengte kan langer zijn. Bax Hout is nimmer aansprakelijk voor (de gevolgen van) eventuele afwijkingen. De getoonde afbeeldingen e.d. zijn enkel en alleen illustratief van aard en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Offertes van Bax Hout gelden voor een periode van 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. Na afloop van de termijn komt de aanbieding en offerte automatisch te vervallen.
Aanbiedingen en offertes van Bax Hout zijn geheel vrijblijvend en herroepelijk en dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht c.q. het aangaan van een Overeenkomst. Het staat Bax Hout vrij om zonder opgave van redenen gegeven opdrachten niet te aanvaarden, althans om Overeenkomsten niet te sluiten.
 

3.     Overeenkomst

Een Overeenkomst komt tot stand indien Bax Hout een opdracht van Koper uitdrukkelijk aanvaardt, Koper de door Bax Hout uitgebrachte offerte heeft geaccordeerd en Bax Hout vervolgens de order (per email) heeft bevestigd, dan wel indien door Bax Hout feitelijke uitvoering aan een opdracht c.q. Overeenkomst wordt gegeven.
Ingeval van online bestellingen komt de overeenkomst tot stand wanneer Koper de (online) bestelling(procedure) heeft afgerond, en Bax Hout Koper per e-mail een orderbevestiging heeft verzonden.
Wijzigingen in de Overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk of per email uitdrukkelijk worden overeengekomen.
Koper is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan Bax Hout verstrekte informatie.
 

4.     Leveringen

 Bax Hout voert alle diensten uit op basis van een inspanningsverbintenis.
Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de levering van goederen ‘af fabriek’ (Koper haalt de goederen zelf op bij Bax Hout).
Wanneer is overeengekomen dat levering plaatsvindt op een bepaald afleveradres, bepaalt Bax Hout de wijze van verzending c.q. levering. De bezorgkosten worden alsdan bij Koper in rekening gebracht. Het lossen van de goederen geschiedt alsdan uitsluitend aan de oprit of parkeerplaats van het afleveradres, op de begane grond; eventueel verticaal transport dient door Koper zelf te worden verzorgd. De goederen worden geacht door Bax Hout te zijn geleverd en door Koper te zijn aanvaard zodra deze zijn gelost en vervolgens door Koper in ontvangst zijn genomen door ondertekening van het transportdocument, afleveringsbon of ander soortgelijk document.
Indien Koper niet aanwezig is op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip op het overeengekomen afleveradres, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn om te komen tot een aflevering, worden de goederen niet gelost. Het transport wordt alsdan opnieuw ingepland. Alsdan wordt er een bedrag van (minimaal) € 100 (extra) in rekening gebracht, welk bedrag contant door Koper dient te worden voldaan voor aflevering.
Vanaf het moment van levering komen de goederen voor rekening en risico van Koper.
Bax Hout is te allen tijde gerechtigd om deelleveringen te verrichten.
Alle (leverings)termijnen worden door Bax Hout bij benadering vastgesteld en nimmer als fatale termijn aangemerkt. Bax Hout zal zich inspannen de opgegeven of overeengekomen (leverings) termijnen zoveel mogelijk na te komen.
Indien Bax Hout op de hoogte is van een omstandigheid die tijdige levering mogelijk in de weg staat, treedt zij in overleg met Koper.
Koper heeft nimmer recht op enige schadevergoeding ter zake een te late levering.
 

5.     Prijzen en betalingen

 

Alle prijzen (en tarieven) zijn in Euro en exclusief btw, tenzij anders is vermeld.
Indien Koper online bestelt dient betaling te geschieden per iDeal. Tijdens het bestelproces wordt Koper naar een externe website geleid van Rabobank Omnikassa om de betaling via iDeal te kunnen verrichten. Na betaling wordt de bestelling verder afgerond. Nadat de bestelling en betaling is verricht zal Bax Hout met Koper contact opnemen om een afspraak betreffende de levering van de goederen.
Bij overige bestellingen dient betaling te geschieden á contant bij levering of door middel van overboeking voor of direct tijdens de levering.
Bij gebreke van betalingsafspraken zoals beschreven in voorgaande leden, dan wel ingeval andere betalingsafspraken zijn gemaakt, dient betaling te geschieden binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum.
   
Koper is niet gerechtigd om zijn (betalings) verplichtingen jegens Bax Hout op te schorten.
Indien betaling binnen de geldende termijn uitblijft, is Koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een contractuele rente verschuldigd van 2% bovenop de alsdan geldende wettelijke (handels)rente. De buitengerechtelijke incassokosten worden alsdan forfaitair gesteld op 15% van het openstaande bedrag, dit met een minimum van € 150.
Betalingen strekken tot voldoening vooreerst van renten en kosten en vervolgens van de oudste openstaande hoofdsom(men), ook indien Koper te dien aanzien anders aangeeft.
Koper zal op eerste verzoek en ten genoegen van Bax Hout (genoegzame) zekerheid verstrekken voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Bax Hout. Indien Koper niet direct aan een daartoe strekkend verzoek van Bax Hout voldoet, is laatstgenoemde gerechtigd de levering van goederen en/of diensten onmiddellijk op te schorten en is Koper in verzuim, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling zal zijn vereist.
 

6.     Eigendomsvoorbehoud

 

Bax Hout behoudt zich de eigendom van door haar geleverde goederen voor, totdat alle vorderingen van Bax Hout op Koper, uit welke hoofde dan ook, met inbegrip van rente en kosten, volledig zijn voldaan. Eerst na volledige betaling van alle vorderingen vindt eigendomsoverdracht van de geleverde goederen plaats.
Het is Koper verboden op de door Bax Hout geleverde en nog niet betaalde zaken een pandrecht ten behoeve van een derde te vestigen noch deze zaken te bezwaren met enig ander (beperkt) recht.
 

7.     Reclameren

 Direct bij levering dienen de geleverde goederen door Koper op gebreken te worden gecontroleerd.
Klachten over door Bax Hout geleverde goederen en/of diensten dienen binnen 2 dagen na levering van de betreffende goederen en/of diensten  schriftelijk en onder opgave van de aard van de klachten/gebreken, aan Bax Hout kenbaar zijn gemaakt, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Bax Hout ter zake (beweerdelijke) gebreken vervalt.
Geringe beschadigingen/afwijkingen die de gebruiksmogelijkheid van de goederen niet (wezenlijk) beïnvloeden kunnen niet als gebrek worden aangemerkt.
Een klacht schort de betalingsverplichting van Koper jegens Bax Hout niet op.
Koper is verantwoordelijk voor de gevolgen van onduidelijkheid en/of tegenstrijdigheid van door hem aan Bax Hout verstrekte gegevens die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 

8.     Garantie en Aansprakelijkheid

 

Bax Hout staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen en/of diensten in overeenstemming met hetgeen Koper op grond van de overeenkomst mag verwachten.
Eventuele verplichtingen voortvloeiende uit garantie strekken nooit verder dan waartoe de leverancier van Bax Houten/of de fabrikant van de goederen gehouden is ingevolge de door die leverancier en/of die fabrikant gehanteerde garantievoorwaarden.
Afwijkingen ten aanzien van geleverde goederen betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende gebruikelijke normen, kunnen geen aanleiding vormen tot enige aanspraak/vordering op Bax Hout, noch leiden tot de plicht van Bax Hout tot vervanging van de geleverde goederen.
De aansprakelijkheid van Bax Hout is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Bax Hout wordt uitbetaald. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden op grond van genoemde verzekering, om welke reden ook, is de aansprakelijkheid van Bax Hout beperkt tot de factuurbedragen die door Bax Hout ter zake de opdracht c.q. Overeenkomst in rekening is gebracht en tijdig is voldaan.  
Bax Hout is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van oneigenlijk gebruik door Koper van de geleverde goederen, bijvoorbeeld ingeval schade of een gebrek aan de goederen is ontstaan als gevolg van onjuiste montage of indien Koper en/of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de goederen ofwel de goederen hebben aangewend voor doeleinden waarvoor deze niet zijn bestemd.
Bax Hout is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade e.d.
Koper vrijwaart Bax Hout voor en van alle aanspraken van derden verband houdende met de Overeenkomst.
Iedere vordering op Bax Hout, tenzij deze door haar is erkend, vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.
 

9.     Overmacht

 

Ingeval Bax Hout door overmacht niet aan haar  verplichtingen jegens Koper kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand een maand heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is. In geval van overmacht heeft Koper geen recht op enige (schade)vergoeding.
Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Bax Hout onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming in redelijkheid niet van Bax Hout kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst was te voorzien. Tot die omstandigheden worden onder andere gerekend: stakingen, stagnatie of andere (interne) problemen bij Bax Hout of door haar ingeschakelde derden, of door de overheid opgelegde maatregelen.
 

10.  Ontbinding

 

Bax Hout is gerechtigd, onverminderd het recht op schadevergoeding en/of haar recht om haar verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling, geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden: (i) indien het faillissement of de surseance van betaling van Koper wordt aangevraagd of uitgesproken, of; (ii) indien Koper zijn bedrijfsuitoefening staakt, zijn onderneming (deels) wordt overgedragen, geliquideerd of stilgelegd, of; (iii) indien Koper niet langer in staat moet worden geacht zijn verplichtingen na te komen, of; (iv) indien Koper tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst.
Indien de Overeenkomst wordt beëindigd zijn de vorderingen van Bax Hout op Koper direct opeisbaar.
 

11.  Herroepingsrecht/Retouren

 

Maatwerk producten kunnen niet retour worden gebracht.
Vloerdelen kunnen niet retour worden gebracht.
Bij de (online) koop van goederen op afstand heeft de consument, de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de goederen door de consument.
Gedurende de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met de goederen en de verpakking. De consument zal de goederen slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de goederen wenst te behouden. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de goederen met alle
eventuele meegeleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Bax Hout retourneren
Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dienen de goederen binnen 7 dagen aan Bax Hout retour te zijn verzonden c.q. te zijn geretourneerd.
De kosten van het retour zenden zijn voor rekening van de consument. Bax Hout behoeft geen rembourszendingen te accepteren.
Eventuele schade die ontstaat tijdens het retour zenden is voor rekening van de consument.
Ingeval consument een bedrag heeft betaald ter zake de geretourneerde goederen, zal Bax Hout dit bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terugbetalen, zulks onder de voorwaarde dat de betreffende goederen door Bax Hout (terug) zijn  ontvangen.
Bax Hout behoeft retourzendingen slechts te accepteren indien de goederen niet tot stand zijn gebracht overeenkomstig specifieke wensen van de consument, de goederen niet door de consument zijn gebruikt, de goederen onbeschadigd zijn.
10.  Indien de klant besluit het product en/of producten terug te sturen, dient zij met behulp van foto materiaal duidelijk de klacht in beeld te brengen. Zonder duidelijk beeldmateriaal worden geen product en/of producten teruggenomen.

 

 

 

12.  Overige bepalingen

 

Algemeen

In het geval een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Bax Hout zal dan een nieuwe bepaling opstellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
Bax Hout is gerechtigd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door Koper niet aan een derden worden overgedragen, tenzij Bax Hout daar uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
 

13.  Toepasselijk recht en geschillen

 

Op de rechtsverhouding tussen Bax Hout en Koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
Voor zover dwingend rechtelijke regels niet anders voorschrijven, zullen alle geschillen tussen Bax Hout en Koper worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter bij het arrondissement waarin Bax Hout is gevestigd.
 

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

 


Disclaimer
Ondanks al de zorg die we in onze site steken kunnen we niet altijd voorkomen dat type en rekenfouten op de site voor komen. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.